Princes of the Russian EmpireThe list of the Russian princely families that were still extant in 1700:

RIURIKOVICHI


GEDIMINOVICHI


EASTERN PRINCES


In 1801, the Russian Emperor recognized a lot of princely families from Georgia. These include: Bagration, Gruzinsky, Imeretinsky, Mukhransky, Dadianov, Gurielov, Abamelik, Abashidze, Abkhazov, Agiashvili, Amilakhvarov, Amirejibov, Andronikov, Argutinsky, Avalov, Babadyshev, Baratov, Bebutov, Begtabegov, Chavchavadze, Chelokaev, Cherkezov, Chkheidze, Cholokov, Dadeshkeliani, Davidov, Diasamidze, Djandierov, Djaparidze, Djavakhov, Djordjadze, Eristavov, Gelovani, Guramov, Gurgenidze, Iashvili, Karalov, Kobulov, Lionidze, Machabeli, Magalov, Makaev, Mikeladze, Orbeliani, Palavandov, Pavlenov, Ratiev, Rusiev, Saginov, Shalikov, Shervashidze, Sumbatov, Tarkhanov, Tsertelov, Tsitsianov, Tsulukidze, Tumanov, Vachnadze, Vakhvakhov, Vizirov, Zurabov.

The following families obtained their princely titles from the Emperors of Russia after 1700:
 • 30.5.1707 Menshikov
 • 31.7.1711 Kantemir
 • 5.4.1797 Bezborodko
 • 19.1.1799 Lopukhin
 • 8.8.1799 Suvorov
 • 29.7.1812 Kutuzov
 • 30.8.1814 Saltykov
 • 30.8.1815 Barclay de Tolly
 • 22.8.1826 Lieven
 • 4.9.1831 Paskevich
 • 6.12.1831 Kochubey
 • 8.11.1832 Osten-Sacken
 • 1.1.1839 Vassiltchikov
 • 16.4.1841 Tchernyshov
 • 10.11.1843 Czetwertynski
 • 6.4.1845 Voronzov
 • 25.6.1847 Giray
 • 21.12.1849 Tarkovsky
 • 23.2.1853 Chingiz
 • 18.12.1852 Romanovsky
 • 26.8.1856 Orlov
 • 18.4.1861 Swiatopolk-Mirski
 • 19.1.1865 Cantacouzene
 • 4.1.1867 Mingrelsky
 • 26.6.1875 Mavrocordato
 • 5.12.1880 Yurievsky
 • 31.3.1884 Sturdza
 • 14.8.1886 Persidsky
 • 23.11.1892 Dabizha
 • 9.6.1893 Muruzi
 • 11.8.1896 Gantimurov
 • 15.8.1915 Paley

  For information about PRINCES of the Russian Empire, you should go to this page: http://www.geocities.com/tfboettger/russian/princes.htm

  INDEX PAGE
  Last updated 14th June 2004