Counts of the Russian Empire • 1706 Sheremetev
 • 20.4.1707 Golovkin
 • 23.2.1710 Apraxin
 • 8.7.1710 Zotov
 • 18.2.1721 Bruce
 • 7.2.1722 Apraxin II
 • 7.5.1724 Tolstoy
 • 24.10.1726 De Vieira
 • 24.10.1726 Lowenwolde
 • 5.1.1727 Skavronsky
 • 24.2.1728 Munnich
 • 3.1730 Saltykov
 • 28.4.1730 Ostermann
 • 19.1.1731 Jaguszinski
 • 19.1.1732 Saltykov II
 • 13.8.1740 Lacy
 • 29.3.1740 Bruce II
 • 25.4.1742 Efimowski
 • 25.4.1742 Hendrikov
 • 25.4.1742 Tchernyshov
 • 25.4.1742 Bestuzhev
 • 16.4.1744 Razumovsky
 • 15.7.1744 Ushakov
 • 15.7.1744 Rumyantsev
 • 5.9.1746 Shuvalov
 • 17.2.1760 Buturlin
 • 22.9.1762 Orlov
 • 22.9.1767 Panin
 • 10.7.1775 Potemkin
 • 25.9.1789 Suvorov
 • 30.10.1790 Saltykov III
 • 6.5.1793 Krechetnikov
 • 1.1.1795 Fersen
 • 1.1.1795 Potemkin II
 • 12.11.1796 Bobrinskoy

  Then follow so-called new counts, created by emperor Paul and his successors:

 • 5.4.1797 Voronzov
 • 5.4.1797 Bezborodko
 • 5.4.1797 Dmitriev-Mamonov
 • 5.4.1797 Zavadovsky
 • 5.4.1797 Buxhoeveden
 • 5.4.1797 Kamensky
 • 5.4.1797 Kakhovsky
 • 5.4.1797 Gudovich
 • 5.4.1797 Mussin-Pushkin
 • 9.6.1797 Osten-Sacken
 • 8.4.1798 Sievers
 • 21.4.1798 Stroganov
 • 22.2.1799 Lieven
 • 22.2.1799 Pahlen
 • 22.2.1799 Kushelev
 • 22.2.1799 Rostopchin
 • 4.4.1799 Denisov
 • 4.4.1799 Kochubey
 • 5.5.1799 Arakcheev
 • 5.5.1799 Kutaisov
 • 15.9.1801 Vasiliev
 • 15.9.1801 Tatishchev
 • 15.9.1801 Protasov
 • 12.12.1809 Gudovich II
 • 29.10.1811 Kutuzov
 • 29.10.1812 Platov
 • 2.5.1813 Miloradovich
 • 29.12.1813 Barclay de Tolly
 • 29.12.1813 Bennigsen
 • 30.8.1816 Tormasov
 • 1.7.1817 Lambsdorff
 • 19.4.1818 Vyazmitinov
 • 12.12.1819 Konovnitsin
 • 12.12.1819 Guriev
 • 8.4.1821 Osten-Sacken II
 • 25.12.1825 Orlov II
 • 22.8.1826 Tatishchev II
 • 22.8.1826 Tchernyshov II
 • 22.8.1826 Kuruta
 • 22.8.1826 Pozzo di Borgo
 • 22.8.1826 Stroganov
 • 25.6.1827 Diebitsch
 • 15.3.1828 Paskevich
 • 9.6.1829 Tohl
 • 1.6.1829 Oppermann
 • 22.9.1829 Kankrin
 • 6.12.1831 Vassiltchikov
 • 8.11.1832 Golenishchev-Kutuzov
 • 8.11.1832 Benckendorff
 • 1.7.1833 Essen
 • 1.7.1833 Levashov
 • 25.6.1834 Mordvinov
 • 1.7.1835 Novosiltsev
 • 1.1.1839 Speransky
 • 26.3.1839 Kiselev
 • 26.3.1839 Kleinmichel
 • 18.4.1842 Bludov
 • 19.3.1843 Kossakowski
 • 24.12.1843 Przezdiecki
 • 1.7.1846 Uvarov
 • 1.7.1846 Baranov
 • 1.7.1847 Adlerberg
 • 19.9.1847 Nikitin
 • 2.10.1847 Rudiger
 • 3.4.1850 Vronchenko
 • 3.4.1850 Perovsky
 • 26.8.1852 Muravyov
 • 26.8.1856 Berg
 • 26.8.1856 Olsufiev
 • 26.8.1856 Grabbe
 • 26.8.1856 Zakrevsky
 • 26.8.1856 Sumarokov
 • 26.8.1856 Putyatin
 • 20.11.1856 Perovsky II
 • 17.4.1859 Evdokimov
 • 23.4.1861 Rostovtsev
 • 23.4.1861 Lanskoy
 • 27.5.1862 Luders
 • 17.4.1865 Muravyov II
 • 28.10.1866 Lutke
 • 18.3.1871 Brunnow
 • 1.1.1872 Korff
 • 19.3.1873 Miloradovich II
 • 29.4.1874 Kotzebue
 • 12.12.1877 Ignatiev
 • 17.4.1878 Loris-Melikov
 • 20.8.1878 Milyutin
 • 19.2.1880 Valuiev
 • 9.2.1881 Baranzov
 • 23.11.1883 Delyanov
 • 21.3.1884 Belyovskoy-Zhukovsky
 • 20.1.1890 Reutern
 • 21.2.1896 Simonich
 • 1.1.1902 Solsky
 • 18.9.1905 Witte
 • 1912 Dmitriev-Mamonov II
 • 18.11.1913 Freedericksz
 • 29.1.1914 Kokovtsev
 • III.1915 Brasov

  Many russian citizens also used comital titles that they received in the HRE and elsewhere.
  For a list of those titles, you may consult http://www.geocities.com/tfboettger/russian/counts.htm

  INDEX PAGE
  Last updated 18th November 2003